Katalóg Education 2011 - Konferencie

1. štvrťrok


Vzdelávanie/Informačné technológie
INOVAČNÝ PROCES V E-LEARNINGU
Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
elearning.euba.sk
10. 3. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: učitelia a vedeckí pracovníci v oblasti vzdelávania a IT
Hlavný cieľ: Konferencia sa zameriava na aplikácie v e-vzdelávaní a súvisiace problémy v oblasti implementovania nových foriem a metód, zvyšovania kvality e-learningu, manažérskych vzdelávacích systémov, ich adaptibilitu a využitie a význam videokonferencií.

Stavebníctvo a reality
REALITY A DEVELOPMENT 2011 – 5. ročník
TREND Representative, s.r.o.
www.trendkonferencie.sk
15. 3. – 16. 3. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: developeri, architekti, realitné spoločnosti
Hlavný cieľ: Hospodárska kríza otočila realitný trh z hlavy na nohy. Ľudia však naďalej potrebujú bývať, pracovať, nakupovať, ale aj športovať a zabávať sa. Na konferencii chceme ukázať, kadiaľ pôjde trh, čo stojí za to projektovať a stavať.

Informačné technológie
BUSINESS INTELLIGENCE
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
17. 3. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: finanční a obchodní riaditelia, riaditelia IT oddelení, IT manažéri
Hlavný cieľ: Cieľom je priblížiť trendy v oblasti Business Intelligence a formou prípadových štúdií a panelovej diskusie ukázať ako Business Intelligence reálne pomáha skvalitniť rozhodovanie, riadenie a fungovanie spoločnosti.

Médiá
MEGATRENDY A MÉDIÁ 2011 – 6. ročník
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
http://fmk.ucm.sk/konferencie/megatrendy-a-media
22. 3. – 23. 3. 2011
Smolenice
Cieľová skupina: odborná verejnosť, mediálni špecialisti, univerzitní a vedeckí pracovníci
Hlavný cieľ: Cieľom medzinárodnej konferencie je odhaľovať, pomenovávať, definovať, analyzovať a hodnotiť príčiny, dôsledky a tendencie nových fenoménov a vytvoriť priestor na hľadanie odpovedí v rámci používaných mediálnych praktík, výskumnej bázy problematiky a jej teoretickej reflexie.

Doprava a logistika
LOGISTIC CONFERENCE 2011 – 5. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
23. 3. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri výrobných a distribučných podnikov, manažéri logistiky výrobných podnikov, manažéri obchodných podnikov a reťazcov, manažéri distribučných a dodávateľských firiem
Hlavný cieľ: Skvalitnenie výroby. Bezchybná logistika predaja. Ochrana prostredia a trvalo udržateľný rozvoj.

Zdravotníctvo
FESTIVAL KAZUISTÍK Z PEDIATRIE 2011 – 4. ročník
PAMIDA International, s.r.o.
www.kazuistika.sk
25. 3. – 26. 3. 2011
Žilina
Cieľová skupina: odborníci všetkých špecializácií v pediatrii a praktickí lekári pre deti a dorast, pediatri a špecialisti z lôžkových oddelení
Hlavný cieľ: Podujatie vytvára priestor a podmienky na skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a akceleráciu zavádzania nových diagnostických a liečebných postupov. Poskytne možnosť upozorňovať na prípadné diagnostické a terapeutické omyly s prevenciou ich neopakovania v budúcnosti.

2. štvrťrok

Stavebníctvo a reality
REAL ESTATE MARKET – 7. ročník
Stavebné fórum.sk
http://www.stavebne-forum.sk/slovensko2011
6. 4. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri a zástupcovia významných developerských, stavebno-investičných, finančných a realitných spoločností, predstavitelia obcí a verejnej správy
Hlavný cieľ: Aktuálne informácie zo stavebno-investičnej, z developerskej, finančnej a realitnej oblasti. Konferencia umožňuje výmenu poznatkov a skúseností, a tak prispieva k lepšej orientácii v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Manažment
BUDOVANIE VZŤAHOV A ČARO NETWORKINGU – 5. ročník
Sofisol s.r.o.
www.sofisol.sk
7. 4. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri z rôznych oblastí biznisu a všetci tí, ktorí chcú byť úspešní
Hlavný cieľ: Konferencia je venovaná aktuálnym otázkam networkingu a biznisu. Cieľom je vytvoriť platformu na stretnutie a výmenu názorov tých, ktorí tento druh podnikania realizujú, budujú a rozvíjajú. Ambíciou odborného podujatia je dosiahnutie nadštandardnej profesionálnej úrovne prostredníctvom špičkových prezentátorov, diskutovaných tém a výbornej organizácie kvalitnému a vyspelému auditóriu.

Doprava a logistika
LOG-IN SK 2011 – 5. ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.log-in.sk
7. 4. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: manažment a vrcholový manažment logistických, výrobných a obchodných spoločností
Hlavný cieľ: Podujatie prináša praktické informácie a obchodné kontakty v interaktívnej forme prezentácií, diskusií a stretnutí v rámci odborného a neformálneho programu. Fórum LOG-IN, jediné svojho druhu na Slovensku, zahŕňa workshop a Logistický Business Mixer.

Zdravotníctvo
XII. KONGRES GYNEKOLOGICKEJ ENDOSKOPIE – 12. ročník
PAMIDA International, s.r.o.
www.endoskopickykongres.sk
7. 4. – 8. 4. 2011
Košice
Cieľová skupina: ambulantní a nemocniční gynekológovia a pôrodníci
Hlavný cieľ: Laparoskopická hysterektómia. Endoskopická liečba myómov. Varia.

Informačné technológie
INFOTRENDY 2011 IT – 15. ročník
TREND Representative, s.r.o.
www.trendkonferencie.sk
12. 4. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia IT spoločností, IT riaditelia, IT špecialisti
Hlavný cieľ: Nová vláda zdedila prípravu e-Governmentu v podobe, v akej len sotva môže pokračovať. Čo nové pripravila v koncepciách, jednotlivých projektoch a mechanizmoch verejného obstarávania? Konferencia chce byť platformou na diskusiu medzi obstarávateľmi a dodávateľmi tohto zložitého a nákladného projektu.

Marketing a obchod
MARKETING LIVE 2011 – 8. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
13. 4. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví riaditelia a kreatívni riaditelia, brand manažéri, špecialisti marketingu, media planneri a media buyeri, event manažéri, PR manažéri
Hlavný cieľ: Strategický on-line marketing - ako s ním udržať krok? Praktické využitie on-line marketingu, social marketingu a digital marketingu.

Ľudské zdroje
MOTIVÁCIA A ODMEŇOVANIE 2011 – 11. ročník
HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
www.zrrlz.sk
14. 4. – 15. 4. 2011
Stará Lesná
Cieľová skupina: vrcholoví manažéri, HR manažéri, personalisti, HR špecialisti
Hlavný cieľ: Aké sú fakty a mýty o odmeňovaní? Ako vybrať a implementovať vhodnú stratégiu odmeňovania? Aké sú praktické skúsenosti so zavádzaním systémov odmeňovania a s motivovanosťou zamestnancov? Čo sa osvedčilo a čo nie? Aké právne nástroje má v rukách manažér? Aj o tom bude 11. tradičné fórum personálnych manažérov Praktické skúsenosti v riadení ľudských zdrojov.

Marketing a obchod
SLOVAK RETAIL SUMMIT – 15. ročník
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.intraco.sk
19. 4. – 20. 4. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment obchodu, výroby a marketingu
Hlavný cieľ: Medzinárodná konferencia o stave a trendoch slovenského obchodu v kontexte európskeho trhu. Nastavenie podnikateľského prostredia. Vzťahy obchodu s dodávateľmi a so zákazníkmi. Trendy v marketingovej komunikácii.

Utility/Energetika
SMART METERING (INTELIGENTNÉ MERANIA PRE UTILITY)
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
apríl 2011
Bratislava
Cieľová skupina: CEOs, CTOs, CIOs, Metering Project Directors/Manager/Supervisors, Business Development Managers, Data and MDM Directors/Managers/Supervisors, IT professionals within utilities, commercial people within utilities, Head of Electricity, Water, Gas Unit
Hlavný cieľ: Predstaviť aktuálne celoeurópske trendy v rozvoji smart meteringu (inteligentné meranie energií) najmä s dôrazom na využitie v utilitnom sektore na Slovensku.

Manažment/Financie
FINANČNÝ MANAŽMENT 2011 – 16. ročník
TREND Representative, s.r.o.
www.trendkonferencie.sk
12. 5. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: Managing Directors, finanční riaditelia, ekonomickí riaditelia
Hlavný cieľ: Výrazné zbrzdenie ekonomiky ukázalo, aký významný je finančný manažment. Zodpovednosť finančných riaditeľov počas niekoľkých mesiacov podstatne vzrástla. Konferencia je príležitosťou na výmenu skúseností. Jej súčasťou bude vyhodnotenie ankety TRENDU Finančný manažér roku 2011.

Manažment/CSR
KONFERENCIA O ZODPOVEDNOM PODNIKANÍ – 8. ročník
Nadácia Pontis
www.blf.sk/konferencia2011
12. 5. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri zodpovedného podnikania, experti na marketing, ľudské zdroje a komunikáciu
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je ukázať firmám výhody zodpovednosti v podnikaní pre dlhodobú udržateľnosť podniku. Podujatie je najväčšou konferenciou o zodpovednom podnikaní na Slovensku. Každoročne ponúka príležitosť vidieť najväčších odborníkov na túto tému z celého sveta a možnosť inšpirovať sa príkladmi úspešných firiem zo Slovenska a zahraničia.

Informačné technológie
CLOUD COMPUTING CONFERENCE – 2. ročník
Exponet s.r.o.
ccc.exponet.sk
24. 5. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, CIO, IT špecialisti, obchodní riaditelia, technickí riaditelia, finanční riaditelia
Hlavný cieľ: Model cloud computingu zmenil vo svete informačných technológií zažité postupy a obchodné modely. Konferencia sa venuje jeho možnostiam, novinkám a súvisiacim témam: softvér ako služba, platforma ako služba, infraštruktúra ako služba, virtualizácia, dátové centrá.

Manažment
FÓRUM PODNIKATEĽOV A MANAŽÉROV SK; LEADERS´ VISIONS – 2. ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
26. 5. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: generálni riaditelia, konatelia, finanční, marketingoví a obchodní riaditelia
Hlavný cieľ: Fórum podnikateľov a manažérov na Slovensku nadväzuje na úspešnú tradíciu každoročného stretnutia českých vrcholových manažérov na Strategickom fóre v ČR. Cieľom stretnutia je výmena skúseností a názorov predstaviteľov vlády SR a úspešných slovenských spoločností. Fórum podnikateľov a manažérov reflektuje úspechy a neúspechy slovenského manažmentu a dáva vrcholovým manažérom nové vízie pre budúce smerovanie ich podnikov.

Ľudské zdroje
AMCHAM KONFERENCIA O ĽUDSKÝCH ZDROJOCH – 9. ročník
Americká obchodná komora v SR
www.amcham.sk
máj 2011
Bratislava
Cieľová skupina: členovia AmCham, manažéri, konzultanti, personalisti, predstavitelia vrcholového manažmentu významných firiem
Hlavný cieľ: Hlavným zámerom konferencie je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi trendmi z oblasti ľudských zdrojov prostredníctvom prezentácií zahraničných a domácich prednášajúcich a prostredníctvom diskusie, pracovných seminárov alebo praktických cvičení/workshopov.

Verejná správa/Informačné technológie
KONFERENCIA ITAPA 2011
Kancelária ITAPA
www.itapa.sk
máj 2011
Bratislava
Cieľová skupina: predstavitelia verejnej a štátnej správy, odborníci na oblasť realizácie e-Government projektov (nielen zo Slovenska)
Hlavný cieľ: ITAPA je projekt dlhodobej podpory informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorý aktivizuje a spája informačných stratégov, projektových manažérov a špičkové technické kapacity zo všetkých úrovní verejnej správy, podnikateľského a akademického sektora vrátane politických reprezentantov a vytvára platformu pre vzájomné informovanie, diskusie a polemiky. Zároveň každoročne vyhlasuje súťaž Cena ITAPA o najlepšie projekty v oblasti informatizácie verejnej správy.

Manažment
MANAGEMENT LIVE 2011 – 4. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
2. 6. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment spoločností z rôznych odvetví, vrcholový a strategický manažment, konatelia a majitelia malých, stredných i veľkých spoločností
Hlavný cieľ: Problémy manažmentu spoločností. Optimalizácia a reštrukturalizácia podnikov.

Marketing a obchod
MARKETINGOVÝ MANAŽMENT 2011 – 17. ročník
TREND Representative, s.r.o.
www.trendkonferencie.sk
15. 6. – 16. 6. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: Marketing Directors, Marketing Managers, Marketing Specialists
Hlavný cieľ: Konferencia zhrnie poznatky, ktoré získal marketing z krízového obdobia. Porozumieť potrebám a túžbam spotrebiteľa nie je jednoduché, najmä v období poklesu predaja. Kto si udržal zákazníkov vďaka novým formám komunikácie, open innovations, sociálnym sieťam a webu, má dnes oveľa silnejšiu pozíciu.

Ľudské zdroje
ROZVOJ ĽZ – VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 2011 – 14. ročník
HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
www.zrrlz.sk
16. 6. – 17. 6. 2011
Stará Lesná
Cieľová skupina: manažéri a špecialisti rozvoja ľudských zdrojov
Hlavný cieľ: 14. fórum – výmena skúseností z praxe firemných vzdelávačov (ako to robíme my) a dodávateľov vzdelávania (pohľad z druhej strany). Problémy a trendy vo vzdelávaní zamestnancov a efektívny systém. Analýza vzdelávacích potrieb, tvorba rozpočtu, motivácia k rozvoju, hodnotenie efektivity. Špeciálne o koučingovom prístupe i projektoch financovaných z ESF.

Verejná správa
REGION FORUM – 6. ročník
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.regionforum.sk
jún 2011
Bratislava
Cieľová skupina: samospráva, regióny, regionálne združenia
Hlavný cieľ: Konferencia je zameraná na systémy, ktoré sprehľadňujú ekonomické a informačné toky v regiónoch. Venuje sa aktuálnym témam a problémom, ktoré riešia obce a regióny.

Informačné technológie
ARROW FORUM – 5. ročník
Arrow ECS, s.r.o.
www.arrowecs.sk
jún 2011
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia a vedúci IT oddelení, IT manažéri, projektoví manažéri
Hlavný cieľ: Predstaviť virtualizovanú infraštruktúru a riešenia jej bezpečnosti. Bezpečnostné hrozby sú čoraz sofistikovanejšie a neobchádzajú ani virtualizovanú infraštruktúru. Tá okrem tradičných hrozieb čelí aj špecifickým výzvam. Preto je potrebné venovať bezpečnosti vyššiu pozornosť. Na konferencii získate návod ako na to.

3. štvrťrok

Vzdelávanie/Informačné technológie
DNEŠNÉ TRENDY INOVÁCIÍ 2011 – 2. ročník
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
www.dti.sk/konferencia2011
7. 7. – 8. 7. 2011
Dubnica nad Váhom
Cieľová skupina: predstavitelia vysokých škôl a univerzít najmä s technickým zameraním, odborníci z praxe z oblasti e-learningu a IT
Hlavný cieľ: Medzinárodná vedecká konferencia a workshop o trendoch moderného e-vzdelávania s využitím informačných technológií. Hlavné zameranie: aplikácie pre vzdelávacie inštitúcie, školstvo a firmy, (virtuálne) vzdelávacie a experimentálne laboratóriá a projekty s medzinárodným dosahom interaktívneho prepojenia.

Ľudské zdroje/Manažment
KOUČING V SLUŽBÁCH BIZNISU - ROZVOJ, EFEKTIVITA, PROSPERITA – 4. ročník
Slovenská asociácia koučov – SAKo
www.koucovia.sk
8. 9. – 9. 9. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: Vrcholoví a strední manažéri, majitelia firiem, špecialisti ĽZ, interní a externí kouči, záujemcovia o koučovanie
Hlavný cieľ: Dokumentovať reálne prínosy koučovania pre korporácie a majiteľov firiem. Konkrétne skúsenosti firiem, koučov, zdieľanie výsledkov a prínosu koučovania pre biznis nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Ľudské zdroje
NEW VISION IN HUMAN RESOURCES 2011 – 4. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
21. 9. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri podieľajúci sa na riadení HR, špecialisti rozvoja ľudských zdrojov, personálne a recruitmentové agentúry, vzdelávacie inštitúcie
Hlavný cieľ: Aktuálne trendy v oblasti Human Resources.

Vzdelávanie/Informačné technológie
14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ICL´11 & 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE VIRTUAL UNIVERSITY – 11. ročník
Slovenská e-akadémia
http://virtuni.eas.sk
21. 9. – 23. 9. 2011
Piešťany
Cieľová skupina: Teachers, Learning Managers, Learning Software Experts
Hlavný cieľ: To share knowledge related to learning chalanges of our time.

Verejná správa
KOMUNÁLNY MANAŽMENT 2011 – 8. ročník
TREND Representative, s.r.o.
www.trendkonferencie.sk
22. 9. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: starostovia, primátori
Hlavný cieľ: Život s krízovými rozpočtami sa stal pre mestá a dediny každodennou realitou. Vlani nedostatok peňazí ohrozil niektoré funkcie samospráv a rok 2011 nebude oveľa lepší. Nastúpili noví primátori a starostovia a situácia vzápätí preverila ich manažérske zručnosti i líderské schopnosti. Konferencia im ukáže možnosti efektívneho rozvoja.

Marketing a obchod
OBCHODNÝ MANAŽMENT 2011 – 2. ročník
TREND Representative, s.r.o.
www.trendkonferencie.sk
29. 9. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: obchodní riaditelia
Hlavný cieľ: Aj druhý ročník konferencie chce byť platformou pre diskusie obchodníkov. Témou číslo jeden zostáva stratégia predaja, súčinnosť s ďalšími útvarmi firmy a vzťahy so zákazníkmi. Účastníci získajú poznatky užitočné pre riadenie obchodných tímov, pretože špičkových predajcov stále nie je dosť.

Marketing a obchod
MARKETING DAY – 2. ročník
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
29. 9. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví manažéri a špecialisti zo súkromnej a z verejnej sféry, širšia odborná verejnosť, absolventi kurzov Marketing CIMA, akademická obec, študenti
Hlavný cieľ: Obsahom podujatia je výmena skúseností, ukážka riešení konkrétnych úloh z praxe, získanie nových podnetov, podpora ďalšieho vzdelávania, rozvoj kariérového rastu marketérov a podpora kurzov CIMA.

Informačné technológie
IT SUMMIT – 9. ročník
ITAsociácia Slovenska
www.itas.sk
september 2011
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholoví manažéri IT firiem, IT manažéri, verejná správa
Hlavný cieľ: Aktuálne témy v oblasti informačných a komunikačných technológií – informatizácia spoločnosti, vývoj IKT trhu – trendy a vízie, legislatíva, ľudské zdroje.

Informačné technológie
SOFTVÉR NA ZÁKAZKU. VÝVOJ SOFTVÉRU. LICENCOVANIE PRI INTEGRÁCII
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
september 2011
Bratislava
Cieľová skupina: finanční riaditelia, IT riaditelia, IT manažéri, IT špecialisti v oblasti vývoja, testovania, programátori
Hlavný cieľ: Prezentovať modely a argumenty, kedy je výhodné zadať vývoj softvéru na zákazku, rozobrať vzťahy, procesný a právny rámec zákaziek dodávateľ – odberateľ.

4. štvrťrok

Marketing a obchod
MARKETING THAT SELLS 2011 – 4. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
5. 10. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví a kreatívni riaditelia, brand, event a PR manažéri, marketingoví špecialisti a media planneri
Hlavný cieľ: Aktuálne trendy v oblasti marketingu.

Zdravotníctvo
JESENNÝ KONGRES SOTS S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU – 15. ročník
PAMIDA International, s.r.o.
www.sots.sk
12. 10. – 14. 10. 2011
Dolný Kubín
Cieľová skupina: odborníci všetkých špecializácií v ortopédii a traumatológii
Hlavný cieľ: Zlomeniny proximálneho femoru: nové trendy a možnosti ošetrenia. Revízna endoprotetika kolenného kĺbu. Dni mladých ortopédov – športový traumatizmus.

Informačné technológie
INTERNET A REKLAMA 2011 – 4. ročník
TREND Representative, s.r.o.
www.trendkonferencie.sk
13. 10. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: Marketing Specialists, Creative Managers, Project Managers, Online/Internet Specialists
Hlavný cieľ: Konferencia zavŕšila začiatočnícke časy a stala sa jednou z najdôležitejších udalostí svojho druhu na slovenskom trhu. Nastúpené trendy v marketingu na sociálnych sieťach sa neustále vyvíjajú, pozorne sledujeme aj vývoj reklamy na všetkých ostatných digitálnych platformách. Štvrtý ročník konferencie opäť ponúkne to, čo slovenskí marketéri potrebujú počuť a vidieť.

Informačné technológie
BEZPEČNOSŤ A DOSTUPNOSŤ DÁT – 3. ročník
Exponet s.r.o.
bdd.exponet.sk
18. 10. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, CIO, IT špecialisti, obchodní riaditelia, technickí riaditelia, finanční riaditelia
Hlavný cieľ: Druhý ročník konferencie ponúkne prehliadku bezpečnostných produktov, vďaka ktorým zostane zachovaná dôveryhodnosť, dostupnosť a integrácia informácií spracovávaných a uchovávaných vo vašich informačných systémoch.

Ľudské zdroje
PERSONÁLNY MANAŽMENT 2011 – 17. ročník
TREND Representative, s.r.o.
www.trendkonferencie.sk
18. 10. – 19. 10. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: HR Directors, HR Managers, HR Consultants, Recruitment Specialists
Hlavný cieľ: Uplynulé obdobie ovplyvnilo aj prácu personalistov. Nadýchli sa a hľadali odpovede na výzvy, ktoré kríza priniesla. Vyzbrojení novými skúsenosťami teraz očakávajú, čo prinesie nesmelo sa oživujúci trh práce. Konferenciu pripravuje týždenník Trend so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a je spojená s udeľovaním výročných cien HR Gold 2011.

Vzdelávanie
SALÓN ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA – 10. ročník
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
26. 10. – 27. 10. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri a HR špecialisti, personalisti, vzdelávacie a poradenské spoločnosti, lektori, poradcovia, konzultanti, kouči, poskytovatelia kongresových služieb (agentúry, hotely, penzióny, kúpele)
Hlavný cieľ: Obsahom podujatia je prezentácia nových trendov, projektov, metód a foriem z oblasti ďalšieho vzdelávania, prezentácia formou výstavy poskytovateľov kongresových služieb, vytváranie priestoru pre neformálne stretnutia, individuálne konzultácie a nové kontakty.

Telekomunikácie
TELCO 2011 – 4. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
26. 10. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment telekomunikačných spoločností, technickí a strategickí riaditelia, vrcholový manažment providerov
Hlavný cieľ: Aktuálny stav vývoja na slovenskom telekomunikačnom trhu.

Cestovný ruch
HOSPITALITY & TOURISM SUMMIT
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.hospitality.sk
október 2011
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment v segmente HORECA a turizmus
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je dať odpovede na otázky, ako sa subjekty v oblasti HORECA a turizmu môžu vyrovnať s globálnym trhovým prostredím.

Informačné technológie
ICETA 2011 – 9. ročník
elfa, s.r.o.
www.iceta.sk
október 2011
Stará Lesná
Cieľová skupina: stredný a vrcholový manažment pôsobiaci v oblastiach - štátna správa, samospráva, školstvo, informačné a komunikačné technológie, vzdelávanie
Hlavný cieľ: Konferencia, ktorá si každoročne udržiava vysoký štandard, predstavuje unikátne experimentálne riešenia a technológie, programovo na vysokej úrovni s vystúpeniami významných svetových expertov zo Slovenska a zahraničia. Multidisciplinárna platforma zameraná na propagáciu, podporu, rozvoj a zavádzanie najnovších informačných a komunikačných technológií do vzdelávacej praxe.

Manažment
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – 5. ročník
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
október 2011
Bratislava
Cieľová skupina: projektoví manažéri, vedúci projektových kancelárií, CEO
Hlavný cieľ: Prezentovať všeobecne aplikovateľné best practices a osvedčené metodiky či modely z projektového riadenia v IT a ďalších oblastiach (stavebníctvo, development).

Manažment
TOP MANAŽMENT 2011 – 16. ročník
TREND Representative, s.r.o.
www.trendkonferencie.sk
8. 11. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, predsedovia predstavenstiev, generálni riaditelia
Hlavný cieľ: Konferencia je tradičným stretnutím vrcholových manažérov a majiteľov slovenských firiem. Chceme na nej ukázať postupy, ktoré zvolili silné firmy na prekonanie zlých rokov. Večer konferencia pokračuje slávnostným vyhlásením rebríčkov TREND TOP 2011 a odovzdaním výročných cien týždenníka Trend za mimoriadne podnikateľské výsledky – Firma roka, Banka roka, Poisťovňa roka a Manažér roka 2011.

Marketing a obchod
INTRACO SPECIAL – 12. ročník
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.intraco-special.sk
8. 11. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment obchodu a marketingu
Hlavný cieľ: Konferencia sa zaoberá vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

Utility/Energetika
ENERGOFUTURA 2011 – 3. ročník
PAMIDA International, s.r.o.
www.energofutura.com
9. 11. – 11. 11. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: významní predstavitelia slovenského a európskeho energetického priemyslu, zástupcovia vlády, zástupcovia obcí a tretieho sektora
Hlavný cieľ: Konferencia sa z hľadiska energetického priemyslu na Slovensku stala jedinečným eventom, ktorý poskytuje priestor na diskusiu odborníkov, zástupcov energetického priemyslu a politikov o energetickej koncepcii Slovenska. Je to príležitosť stretnúť tých, ktorí sa venujú trhu s energiami. Stretnúť tých, ktorí ovplyvnili minulosť, ovplyvňujú prítomnosť a čo je najdôležitejšie, tvoria budúcnosť energetiky na Slovensku.

Informačné technológie
DAILY WEB CONFERENCE 2011 – 4. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
9. 11. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: obchodní, projektoví a marketingoví manažéri, technickí riaditelia, IT manažéri, freelanceri, weboví dizajnéri, manažment spoločností zaoberajúcich sa webovým vývojom
Hlavný cieľ: Aktuálne trendy v oblasti informačných technológií.

Zdravotníctvo
ZDRAVIE – 2. ročník
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
10. 11. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: manažment zdravotníckych zariadení, farmaceutických spoločností, kúpeľov, poisťovní a sociálnych inštitúcií, tvorcovia zdravotníckej legislatívy, právnici, združenia a asociácie zdravotníckych pracovníkov
Hlavný cieľ: Oboznámenie širšej odbornej verejnosti s úrovňou a so smerovaním zdravotníckej starostlivosti na Slovensku a v zahraničí zamerané na zvyšovanie medicínskeho právneho a etického povedomia, riešenie závažných a problémových situácií prostredníctvom verejných a odborných diskusií, kazuistík a príkladov z praxe.

Manažment/CSR
FÓRUM FIREMNEJ FILANTROPIE – 4. ročník
Nadácia Pontis
www.firemnafilantropia.sk
10. 11. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri zodpovední za filantropické aktivity a marketing, zástupcovia firemných nadácií a novinári
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je venovať sa najnovším trendom v oblasti firemnej filantropie a investovaní firiem do komunity. Súčasťou podujatia je filantropická Pecha Kucha, ktorá aj tento rok prinesie množstvo konkrétnych inšpiratívnych príkladov a riešení firemnej filantropie.

Ľudské zdroje
IN FÓRUM – 6. ročník
Sofisol s.r.o.
www.sofisol.sk
11. 11. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: HR odborníci, riaditelia spoločností a manažéri, ktorí chcú riadiť svoje firmy efektívne a moderne
Hlavný cieľ: Cieľom 6. ročníka konferencie je priniesť moderné a inovatívne riešenia nielen z oblasti ľudských zdrojov, ale aj úspešného a strategického riadenia firmy.

Doprava a logistika
SLOVLOG 5 – 5. ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.slovlog.sk
24. 11. – 25. 11. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: manažment a vrcholový manažment logistických, výrobných a obchodných spoločností
Hlavný cieľ: Jedinečné logistické fórum otvára otázky očakávaní a budúceho vývoja v logistike na slovenskom trhu. Podujatie zahŕňa konferenčný program, Logistický Business Mixer a návštevy logistických centier.

Stavebníctvo a reality
REAL ESTATE MARKET – 7. ročník
Stavebné fórum.sk
http://www.stavebne-forum.sk/slovensko2011
november 2011
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri a zástupcovia významných developerských, stavebno-investičných, finančných a realitných spoločností, predstavitelia obcí a verejnej správy
Hlavný cieľ: Aktuálne informácie zo stavebno-investičnej, z developerskej, finančnej a realitnej oblasti. Konferencia umožňuje výmenu poznatkov a skúseností, a tak prispieva k lepšej orientácii v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Verejná správa/Informačné technológie
MEDZINÁRODNÝ KONGRES ITAPA 2011 – 10. ročník
Kancelária ITAPA
www.itapa.sk
november 2011
Bratislava
Cieľová skupina: predstavitelia verejnej a štátnej správy, odborníci na oblasť realizácie e-Government projektov (nielen zo Slovenska)
Hlavný cieľ: ITAPA je projekt dlhodobej podpory informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorý aktivizuje a spája informačných stratégov, projektových manažérov a špičkové technické kapacity zo všetkých úrovní verejnej správy, podnikateľského a akademického sektora vrátane politických reprezentantov a vytvára platformu na vzájomné informovanie, diskusie a polemiky. Zároveň každoročne vyhlasuje súťaž Cena ITAPA o najlepšie projekty v oblasti informatizácie verejnej správy.

Zdravotníctvo
ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT 2011 – 2. ročník
TREND Representative, s.r.o.
www.trendkonferencie.sk
8. 12. 2011
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia nemocníc, lekári, dodávatelia
Hlavný cieľ: Druhý ročník konferencie bude opäť výmenou skúseností z riadenia a financovania nemocníc. Ani opatrenia nového ministra nič nemenia na tom, že stále aktuálne a diskutované zostávajú vzťahy so zdravotnými poisťovňami, nakladanie s liekmi, centrálne zásobovanie a verejné obstarávanie.